top of page

Algemene voorwaarden

1. Definities en toepasselijkheid algemene voorwaarden
Alessia Couvreur, handelend onder de naam 'The Mindset Dietitian', verder genoemd 'The Mindset Dietitian’, is een BV (KOBALC BV) naar Belgisch recht, gevestigd in Sint-Hathebrandstraat 22/3 2640 Mortsel, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0795089105, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, alessia@themindsetdietitian.be.

Klant: iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn/haar handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.

Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in een afzonderlijke schriftelijke door beide partijen ondertekende overeenkomst, zijn deze algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen, voorstellen, offertes en/of facturen uitgaande van The Mindset Dietitian, alsook op alle overeenkomsten tot stand gekomen tussen The Mindset Dietitian en haar Klant.

In geval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene verkoopsvoorwaarden en enige afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, gelden de bepalingen van de afzonderlijke schriftelijke overeenkomst.

De Klant bevestigt dat hij/zij bij het boeken van een consultatie of bij het inschrijven voor een traject of cursus: (i) volledig geïnformeerd werd door The Mindset Dietitian omtrent deze algemene voorwaarden; en (ii) volledig en zonder voorbehoud akkoord gaat met deze algemene voorwaarden, hetgeen impliceert dat de Klant volledig verzaakt aan de toepassing van haar eigen algemene voorwaarden.

2. Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst tussen The Mindset Dietitian en de Klant komt tot stand op het ogenblik dat de Klant een consultatie boekt of zich inschrijft voor een traject/cursus. Bij het aanvragen van een behandeling bevestigt de Klant dat hij/zij alle relevante en noodzakelijke informatie en documenten aan The Mindset Dietitian te hebben bezorgd.

3. Prijzen en betaling
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de facturen van The Mindset Dietitian betaalbaar uiterlijk vijftien (15) dagen na de datum van de factuur. Betalingen kunnen gebeuren via contante betaling, met bancontact of door middel van een overschrijving.
Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag om welke reden dan ook:
• worden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar;
• heeft The Mindset Dietitian het recht om, zonder voorafgaande ingebrekestelling, haar verbintenissen ten aanzien van de Klant geheel of gedeeltelijk te schorsen;
• heeft The Mindset Dietitian het recht om, zonder voorafgaande ingebrekestelling, alle toekomstige diensten te weigeren; en
• kan The Mindset Dietitian bovendien aanspraak maken op een interest op het niet-betaalde bedrag overeenkomstig de wettelijke interestvoet en een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% van het onbetaalde factuurbedrag, onverminderd het recht van The Mindset Dietitian om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.

4. Aansprakelijkheid
Behoudens ingeval van bedrog, opzettelijke fout of zware fout, is The Mindset Dietitian niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, productiebeperkingen, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden.

Voor zover The Mindset Dietitian bij de uitvoering van haar verbintenissen afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveringen van derden, is zij niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit hun fout. De contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van The Mindset Dietitian is ten allen tijde beperkt tot het factuurbedrag.

5. Overmacht
The Mindset Dietitian is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis jegens haar Klant ingeval van overmacht. Onder gevallen van overmacht worden onder meer, doch niet uitsluitend begrepen: staking, oproer, brand, oorlog, epidemie, het optreden van enige overheidsinstantie, administratieve maatregelen, hacking, fouten of vertragingen te wijten aan derden.

6. Klachten en herroepingsbeleid
Bent u niet tevreden met een product, cursus, consulatie of een ander product dat u aankocht via de webshop? Dan verwijzen we graag naar ons herroepingsbeleid.

Bent u niet tevreden over de dienstverlening van The Mindset Dietitian? Informeer ons dan in eerste instantie mondeling. Zo kunnen we in onderling overleg tot een oplossing proberen te komen. Mocht dit niet lukken, dan bestaat er de mogelijkheid schriftelijk een klacht in te dienen.

Klachten omtrent door The Mindset Dietitian verleende diensten dienen door de Klant binnen zeven (7) werkdagen na het voltrekken van de dienst waarop de klacht betrekking heeft per aangetekende brief aan The Mindset Dietitian ter kennis worden gebracht. Dergelijke klachten schorten de betalingsverplichting in hoofde van de Klant niet op.

Ingeval de klacht niet tijdig of niet per aangetekend schrijven aan The Mindset Dietitian kenbaar werd gemaakt, wordt de Klant geacht te hebben ingestemd met de geleverde dienst en zal er geen aanleiding zijn tot teruggave van enige betaling. Dergelijke aanvaarding geldt zowel voor wat betreft de vermeldingen op de facturen, als voor de specificaties van de dienst.


7. Intellectuele rechten
De Klant zal alle intellectuele rechten in verband met de diensten van The Mindset Dietitian in zijn geheel en onvoorwaardelijk respecteren. Alle intellectuele rechten (waaronder maar niet beperkt tot het auteursrecht) met betrekking tot allerhande documentatie en geleverde diensten komen uitsluitend toe aan The Mindset Dietitian en worden niet, noch geheel, noch gedeeltelijk, overgedragen aan de Klant.

8. Bescherming van persoonsgegevens
The Mindset Dietitian zal in het kader van haar contractuele relatie met de Klant persoonsgegevens betreffende de Klant verzamelen. De persoonsgegevens die kunnen verzameld worden zijn: persoonlijke identificatiegegevens, financiële gegevens, persoonlijke kenmerken, fysieke gegevens, leefgewoonten, gegevens betreffende de algemene gezondheid, enz. De door de klant meegedeelde persoonsgegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke wetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens, inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 en haar nationale uitvoeringswetgeving.

The Mindset Dietitian treedt hierbij op als verantwoordelijke voor de verwerking en zal de gegevens verwerken voor de volgende doeleinden: klantenbeheer, beheer van facturatie, het verbeteren van onze dienstverlening, direct marketing en prospectie (met inbegrip van het versturen van een nieuwsbrief, al dan niet elektronisch). De persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met dienstverleners die als verwerkers optreden, professionele adviseurs (zoals externe advocatenkantoren en boekhouders) en overheidsinstanties. The Mindset Dietitian neemt alle redelijke maatregelen om de vertrouwelijkheid van de door de Klant meegedeelde gegevens te waarborgen.

Elke betrokkene heeft een inzage- en correctierecht inzake de op hem of haar betrekking hebbende gegevens die verwerkt worden in de bestanden van The Mindset Dietitian. Dit inzage- en correctierecht kan rechtstreeks via mail worden ingediend mits bewijs van identiteit. Elke betrokkene kan zich bovendien verzetten tegen een verwerking van haar persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden door The Mindset Dietitian hiervan schriftelijk in kennis te stellen via een gedateerd en ondertekend verzoek gericht aan de maatschappelijke zetel van The Mindset Dietitian of via de website/per e-mail.

9. Varia
Ondeelbaarheid. De Klant kan de rechten en verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien, noch geheel, noch gedeeltelijk op derden overdragen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van The Mindset Dietitian. Enige overdracht of toewijzing van diens rechten of verplichtingen, in afwezigheid van de toestemming van The Mindset Dietitian, dienen voor niet-geschreven te worden beschouwd.

Geen afstand. De niet- of laattijdige uitoefening door The Mindset Dietitian van de rechten krachtens de overeenkomst of deze algemene voorwaarden, kan niet worden beschouwd als een verklaring van afstand (noch uitdrukkelijk of stilzwijgend, geheel of gedeeltelijk) en zal evenmin de verdere uitoefening van dergelijke rechten verhinderen. Elke afstand van een recht door The Mindset Dietitian moet uitdrukkelijk en schriftelijk gebeuren.

Splitsbaarheid. De bepalingen van overeenkomst en deze algemene voorwaarden zullen steeds worden geïnterpreteerd op een wijze waardoor de geldigheid of uitvoerbaarheid ervan niet wordt aangetast. Ingeval één of meerdere bepalingen nietig, onuitvoerbaar of niet afdwingbaar zijn, laat dat de geldigheid, de uitvoerbaarheid en de afdwingbaarheid van de overige bepalingen onverlet. Bij een eventuele nietigheidsverklaring van een clausule, zullen de partijen onderhandelen over een geldig vervangend beding dat zo veel als mogelijk aansluit bij het resultaat dat de vernietigde clausule beoogde.

Toepasselijk recht. Alle aanbiedingen, voorstellen, offertes, facturen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht, met uitsluiting van het Weens koopverdrag van 11 april 1980.

Bevoegde rechtbank. The Mindset Dietitian kan uitsluitend gedagvaard worden voor de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen. De Klant mag gedagvaard worden voor één van de in artikel 624, 1°, 2° en 4° van het Gerechtelijk Wetboek aangewezen rechters, volgens de keuze van The Mindset Dietitian.

 

bottom of page